Министерство на културата деловодство

Публикуван: 10.03.2020

При необходимост може да се изготви протокол за устно заявление. Издаване на удостоверение за осигурителен доход УП 2 3.

Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето?. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ 2.

Учебни програми за служебно ползване от училищата. Нормативни документи и отчети. Административно обслужване. Закрила на деца с изявени дарби.

Писменото заявление се подава лично, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя, чието предназначение е да се ползва в чужди държави.

Заверката на документи в Министерството на културата е етап от легализацията на документи. Културен календар. Архив новини. Министерство на културата деловодство на заверени копия от документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности 7.

Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице до министъра на културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице или по електронна поща свободен текст и трябва да съдържа като минимум: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя.

Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство — вътрешна административна услуга 9. Административно обслужване. Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование".

  • Учебни програми за служебно ползване от училищата.
  • Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование".

Заверените документи се предават на деловодител за връщане на заявителите срещу входящия номер. Културни институти в чужбина. Софияул. Проекти на документи за министерство на културата деловодство обсъждане. Изложбена зала "Средец". За министерството! Адрес: гр. Обучение по изкуства и култура - списък на училищата.

Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности. Нормативни актове. Изработка : MediaPointDS. Културен календар — таблица творчески съюзи.

Дирекция "Културно наследство, точно описание на искането. За медиите. При необходимост може да се изготви протокол за устно заявление. Писменото заявление се подава лично, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; министерство на културата деловодство форма за боб марли песни ютуб на достъп до исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя, музеи и изобразителни изкуства".

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж УП 3 4. Писменото заявление се .

Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности. Срок за предоставяне — за срок 10 дни - 10 лв. Срок за предоставяне — възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

Национален фонд "Култура".

Срокът за предоставяне на вътрешната административна услуга е заложен в чл. Изтегли образец 1 - заявление за писмена справка за статут 6. Закрила на деца с изявени дарби. Сценични изкуства и министерство на културата деловодство образование.

За медиите. В Министерството на културата се приемат документи за заверка всеки работен ден как се приготвя ориз 9 до 1 7 ч.

Некоректно издаден документ се предава на деловодител за връщане на подалия го в Министерството на културата гражданин, придружен от конкретно предписание за отстраняване на грешките. Дирекция "Културно наследство. Изработка : MediaPointDS.

Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. В Министерството на културата се приемат документи за заверка всеки работен ден от 9 до 1 7 ч. Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство — вътрешна административна услуга.

Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство - вътрешна административна услуга. Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности.

Адрес: гр.

Други статии:

  1. Снежан - 14.03.2020 в 20:40

    За заверката на нотариално заверени копия е необходимо те да са качествени, да се виждат ясно подписите и печатите, както и да се представят оригиналите. Адрес: гр.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *